En falten mA�s de quinze mil

21/09/2017 - 13:11

Redacció

Asil. La��Estat ha incomplert de manera flagrant els compromisos de refugi amb la UniA? Europea. NomA�s ha arribat 1 de cada 10 persones de les 17.337 que havia da�?acollir en 2 anys.

Havien de ser exactament 17.337 persones refugiades i no s'ha arribat ni a les 2.000. El Govern central ha acollit a la��Estat nomA�s la��11% de les persones que fa dos anys es va comprometre a reubicar des da��ItA�lia i GrA?cia i a reassentar des dels paA?sos veA?ns a SA�ria en el marc de les mesures que va posar en marxa la UniA? Europea per alleujar la cA�rrega dels paA?sos mA�s afectats per la��A?xode siriA� i els fluxos migratoris procedents da��altres paA?sos. Quan estA� a punt de vA?ncer el termini fixat per la UniA? Europea (UE), el dia 26 de setembre, nomA�s han arribat a la��Estat prA�cticament 1 de cada 10 persones que havien de venir. En falten mA�s de 15.000.

Les mesures per respondre a la crisi humanitA�ria de persones refugiades que va aprovar el Consell Europeu el 2015 eren mecanismes da��emergA?ncia i de solidaritat, perA? finalment no han estat ni una cosa ni la��altra. Ni els processos de reubicaciA? i reassentament sa��han fet rA�pid ni sa��han completat. En conjunt, i segons les darreres dades d’aquest mes de la ComissiA?A�Europea, sa��han reubicat 28.239 persones i se na��han reassentat 17.305, cosa que suposa un 25% del total. En falten per acollir 3 de cada 4: 131,706 de les 160.000 a reubicar dins de la UE i 2.695 de les 20.000 a reassentar des de camps de refugiats.

El sistema de reubicaciA?, que suposa traslladar persones necessitades de protecciA? internacional da��un estat europeu a un altre, ha estat controvertit des que la ComissiA? Europea el va proposar, perquA? reduA?a el dret da��asil a quotes i perquA? suposava una gota da��aigua en un oceA� en una A?poca en quA? al voltant de 20.000 persones transitaven a diari per diferents punts del continent europeu. Les quotes no nomA�s sA?n restrictives pel que fa al nombre, tambA� ho sA?n quant a nacionalitats: nomA�sA� tenen dret a ser reubicades les persones sirianes, eritrees i iraquianes, perquA? la taxa de reconeixement de les seves solA�licituds da��asil a la UE A�s superior al 75%.

El Consell Europeu va adoptar els compromisos de reubicaciA? en dues tongades, el 14 i el 22 de setembre de 2015, i per ajudar els tres paA?sos europeus que mA�s persones refugiades havien rebut en aquell moment en els seus territoris: GrA?cia, ItA�lia i Hongria. Les quotes que havia da��assumir cada un dels paA?sos restants es van calcular en funciA? del producte interior brut (PIB) i la poblaciA? de cadascun, matisada per la taxa da��atur i la��esforA� previ en asil. A canvi, cada paA�s rebia 6.000 euros per persona reubicada.

Pel seu pes relatiu a la UE, Espanya A�s el tercer paA�s que mA�s na��havia de rebre, desprA�s da��Alemanya i FranA�a, al voltant del 12% del total: 15.888 persones (a les quals sa��afegeixen les 1.449 que havia de reassentar des del PrA?xim Orient, 17.337 en total). ItA�lia no hi participava per raons A?bvies i la Gran Bretanya sea��n va mantenir al marge.

Amb tot, Hongria va decidir no formar-ne part. Les 54.000 persones que es preveia reubicar des da��aquest paA�s no sa��han assignat en aquests dos anys, per la qual cosa es considera com a compromisos legalment obligatoris, susceptibles de ser objecte da��un procA�s da��infracciA? de la ComissiA? Europea en cas de no complir-se, nomA�s les quotes que es van assignar de refugiats atrapats a GrA?cia i ItA�lia.

Des da��aquest punt de vista, la��Estat hauria da��haver reubicat almenys 9.323 persones.A�N’A�s la xifra legalment obligatA?ria, la resta a��les 6.565 no assignades des da��Hongriaa�� sA?n a�?possiblesa�?. El Govern central ho va acceptar a contracor i no sa��hi va esforA�ar: al maig del 2016, cinc mesos desprA�s de posar-se en marxa les mesures, havia reubicat nomA�s 18 persones. Un any desprA�s, a finals del setembre del 2016, nomA�s 363, menys del 4%. Al juny passat, tres mesos abans de vA?ncer els dos anys de termini, 886, menys del 10%.

El 15 de setembre havien arribat a la��Estat 1.279 persones refugiades, nomA�s el 13,7%, i moltes menys de l’equivalent a les 2.000 places per allotjar-les que la��Estat ja havia habilitat. A�s aquest incompliment en concret, la��A?nic vinculant, el que Oxfam IntermA?n ha denunciat davant la ComissiA? Europea, amb la��esperanA�a que la��executiu comunitari forci Espanya a complir els compromisos i les obligacions de la��Estat segueixin vigents mA�s enllA� del 26 de setembre (mireu entrevista amb Francesc Mateu, director da��aquesta entitat).

Espanya, a la cua da��Europa

Espanya no A�s la��A?nic paA�s que ha incomplert de manera flagrant els compromisos, com ha denunciat la��Ajuntament en la��informe de govern a�?Diagnosi refugi Barcelonaa�?. Els paA?sos del Visegrad (PolA?nia, Hongria i la RepA?blica Txeca) els han desobeA?t, i el balanA� de BulgA�ria, Romania i CroA�cia A�s encara pitjor. PerA? Espanya A�s a la cua del conjunt de paA?sos i molt per darrere dels paA?sos grans. Com a exemple, una dada: Portugal, amb menys poblaciA? i PIB, ha acollit mA�s persones que Espanya (1.433) i ha complert els compromisos en un 48,5%. Alemanya els ha complert en un 25,5% i FranA�a en el 19.7%.

Des que es van posar en marxa les quotes, el flux migratori no sa��ha aturat, tot i que desprA�s de la��acord entre la UE i Turquia del marA� del 2016 sa��ha desplaA�at mA�s cap a ItA�lia. Des que va comenA�ar aquest any, mA�s de 93.000 persones han arribat a les costes da��aquest paA�s, un 6% mA�s que durant el mateix perA�ode de la��any passat.

Comparteix aquest contingut

Whatsapp